سنجمان

سنجمان برای تجربه مدیریت مدرن منابع انسانی، با راهکارها و ابزارهای خلاق و بومی، در کنار سازمان شماست. با نرم افزار سنجمان، بهترین سرمایه‌های انسانی را در سریع‌ترین زمان ممکن جذب کنید، عملکرد و شایستگی آنان را به آسانی، بسنجید و آنان را وفادارتر از همیشه، در سازمان خود حفظ کنید.

جذب و استخدام سنجمان

بر اساس درخواستهای مدیران، در کانالهای جذب خود فرصت شغلی بسازید. فرم درخواست کار را به سادگی چند کلیک بسازید. تمامی رزومه‌های دریافتی را در یک جا تجمیع و رهگیری کنید. با غربالگری هوشمند رزومه‌ها، نگران رخداد خطاهایی از جنس قرار ملاقات تکراری با کارجویان نباشید. با یادداشت و تگ‌‌‌گذاری بر روی رزومه‌ها، بررسی دقیق‌تری داشته باشید.

کار گروهی و فعالیت‌های داخل سازمان را به روشی نوین سازماندهی کنید.

نقش‌ها، شغل‌ها و سمت‌ها را در چارت سازمانی خود برنامهریزی و تعریف کنید. فرایند درخواست استخدام را مطابق اهداف ازپیشتعیینشده به پیش ببرید. با طراحی و شخصیسازی پایپلاین برای فرایند جذب، سازمان را از سردرگمی نجات دهید. وظایف مرتبط فرآیند جذب را به آسانی تعیین و مدیریت کنید. با امکان یادداشت‌های درون‌تیمی، هماهنگی بیش‌تری در کار تیمی داشته باشید. با جایگزینی فرم‌های دیجیتال، با کاغذ خداحافظی کنید.

با سامانه ATS سنجمان، شایسته‌ترین افراد را به سازمان خود جذب کنید.

با آزمون‌های استعدادیابی، شخصیت شناسی و روانشناسی، مناسب‌‌‌ترین افراد را برای هر فرصت شغلی شناسایی کنید. با ثبت تکتک اتفاقات و پیام‌های رد و بدل شده بین سازمان و کارجو، همه مراحل را با شفافیت به پیش ببرید. بدون نگرانی از محدودیت زمان، انجام خودکار اطلاعرسانی‌ها به کارجویان (مثلا نسبت به میزان پیشرفت کار) را به اتوماسیون سنجمان بسپارید.

پیش به سوی فرایند دادهمحور جذب و استخدام

با آزمونهای استعدادیابی، شخصیت شناسی و روانشناسی، مناسب‌ترین افراد را برای هر فرصت شغلی شناسایی کنید. با ثبت تکتک اتفاقات و پیامهای رد و بدل شده بین سازمان و کارجو، همه مراحل را با شفافیت به پیش ببرید. بدون نگرانی از محدودیت زمان، انجام خودکار اطلاعرسانیها به کارجویان (مثلا نسبت به میزان پیشرفت کار) را به اتوماسیون سنجمان بسپارید.

ارزیابی عملکرد سنجمان

نرمافزار ارزیابی عملکرد سنجمان، با ارائه ابزارهای آنلاین، امکانات هوشمند و محتواهای بومی، به مدیران سازمان کمک میکند تا عملکرد سازمان خود را به بهترین و دقیق‌ترین روش، ارزیابی کرده و متناسب با اهداف سازمان، بهینه کنند. در سنجمان، فرایندها و آزمونهای گوناگونی برای سنجش شایستگیهای مختلف فردی در دسترس شماست. این امکانات، همچنین برای سنجش عملکرد فردی، گروهی و واحدی نیز به طور ویژه طراحی شده است. متناسبسازی این امکانات در جزئی‌ترین ابعاد امکانپذیر است و مدیر منابع انسانی میتواند برای هر سمت یا شغل یا ردهی سازمانی خاص، از آزمون متناسب و فاکتورهای سنجش لازم بهره ببرد. این خدمات به دو صورت ابری و نصب روی سرور ارائه میشود.

با استفاده از هوشمندترین سنجه‌ها، به روشی مدرن، ارزیابی کنید.

از انواع مدل‌های ارزیابی، برای سنجش شایستگی‌های متناسب با هر واحد استفاده کنید. از امکان تدوین مدل شایستگی متناسب یا فرهنگ سازمان خود بر اساس قالب‌های استاندارد بهرهمند شوید. از سؤالات یا شاخص‌های سنجش جداگانه برای هر سطح و دپارتمان استفاده کنید. انواع مدل‌های ارزیابی بر اساس فاکتورهای شایستگی عمومی و تخصصی از جمله از ارزیابی ۳۶۰ درجه، بالابهپایین و پایینبهبالا در اختیار شماست. با ارزیابی و مدیریت کمی بر اساس مدلهای KPI یا OKR امکان مقایسه و سنجش دقیق برای شما فراهم است. تمام وقایع حساس در طول دوره توسط کارمندان و مدیران ثبت میشوند. با تعیین شاخص‌های اختصاصی مربوط به هر شغل، شناسنامه شغلی ثبت کنید

از گزارش‌های هوشمند و پویا استفاده کنید.

با داشبورد حین اجرای ارزیابی، امکان نمایش میزان تکمیل و تشخیص خودکار خطاها فراهم شده است. ارزیابی‌هایی که فرمالیته یا بدون دقت انجام شده، قابل مشاهده است. امکان نظارت بر اجرای ارزیابی ارزیابی‌کنندگان و ارزیابی‌شوندگان به تفکیک قابل نظارت است. در داشبورد نتایج ارزیابی، نتایج عملکردی و شایستگی افراد و واحدها را با هم مقایسه کنید و تغییرات سنجه‌ها و خروجی‌ها را رصد کنید.

در هزینه‌های پرسنلی سازمان صرفه‌جویی کنید.

از انواع مدل‌های ارزیابی، برای سنجش شایستگی‌های متناسب با هر واحد استفاده کنید. از امکان تدوین مدل شایستگی متناسب یا فرهنگ سازمان خود بر اساس قالب‌های استاندارد بهره‌مند شوید. از سؤالات یا شاخص‌های سنجش جداگانه برای هر سطح و دپارتمان استفاده کنید. انواع مدل‌های ارزیابی بر اساس فاکتورهای شایستگی عمومی و تخصصی از جمله از ارزیابی ۳۶۰ درجه، بالابه‌پایین و پایین‌به‌بالا در اختیار شماست. با ارزیابی و مدیریت کمی بر اساس مدل‌های KPI یا OKR امکان مقایسه و سنجش دقیق برای شما فراهم است. تمام وقایع حساس در طول دوره توسط کارمندان و مدیران ثبت می‌شوند. با تعیین شاخص‌های اختصاصی مربوط به هر شغل، شناسنامه شغلی ثبت کنید.

بهره‌وری افراد و واحدهای سازمان را بهبود ببخشید.

نقاط قوت و قابل بهبود ثبت شده و آموزش متناسب با آن‌ها پیشنهاد داده می‌شود. با تقویم رویدادهای سازمانی، هیچ رویداد مهمی را از دست ندهید.